ورق های گرما از کف و سردخانه ای
    این ورق ها در ابعاد متفاوت و تراکم مختلف و ضخامت دلخواه مشتری تولید می شود.
    ودر ضمن یادآور می شود مواد اولیه کلیه کالاهای تولید شده کارخانه از نوع نسوز می باشد.